تنظيم شود و دليل آن رفع شود .

ازكارانداختندستگاهدرپايانكار

بعد از اتمام كار ، قلاب را بالا برده , منبع تامين كننده برق را از طريق كليد اصلي اتصال يا كليد قطع اضطراري خاموش كنيد .

غيرفعالكردندستگاهبهمنظورتعميرآن

قبل از شروع كار تعمير بار را پايين گذاشت و كليد اصلي اتصال يا كليد قطع اضطراري را خاموش كرد . در امر تعمير و راه اندازي

مقررات پيش گيرانه فرعي مربوط و قوانين ديگر توجه ويژه داشته باشيد . بازبيني و تستهاي مورد نياز را انجام دهيد .

كنترلقبلازراهاندازيبراينخستينبار

اگر دستگاههاي بالابر براي نخستين بار مورد استفاده قرار مي گيرند ، كنترل بايد طبق موارد بازدارنده مربوطه توسط كارشناس انجام

شود . دستگاههاي بالابري كه مطابق با مقررات بازدارنده فرعي مربوط در جرثقيلهاي كابلي و بالابر بكار ميروند بايد توسط تكنسين

باتجربه كنترل شوند . كنترل مطابق با مقررات بازدارنده فرعي در جرثقيلهاي كابلي ، دستگاههاي يدك كش و بالابر به طور عمده

شامل كنترل بصري و آزمايش عملكرد آن ميشود كه در نتيجه آن شرايط ايمني تجهيزات فراهم شده و هر نقص و اختلالي ناشي از

جابجايي نادرست حين انتقال شناسايي و برطرف شده است .

كنترلروزمره :

جرثقيلها و بالابرها بايد حداقل يكبار در سال توسط تكنسين باتجربه بررسي شود . كنترل روزانه اساسا شامل بررسي بصري و آزمايش

عملكرد مي باشد كه در نتيجه آن شرايط قطعات و تجهيزات از نظر نقص ، خوردگي ، فرسايش يا تغييرات ديگر و همچنين بي عيبي

و كارايي تجهيزات ايمني ، بررسي مي شود . در بعضي مواقع دمونتاژ دستگاه به منظور بازديد قطعات پوشيده شده ، الزامي است .

طول كامل ابزار انتقال بار مخصوصا قطعاتي كه معمولا ديده نمي شوند بايد بازديد شوند .

عملكرد دستگاه و ترمز همراه با بار ، بايد تست شود . ( مقدار بار به حداكثر ظرفيت بار مجاز نزديك باشد ) . مالك بايد شرايط را براي

انجام بازديد و كنترل فراهم كند و در دفترچه تستها و بازديد جرثقيل يا بالابر ، ثبت شود .

10

كنترل / تعمير / تعميراساسي

اپراتور جرثقيل قبل از شروع كار بايد مطابق با جدول 1 ، كنترل و بررسي هاي لازم را انجام دهد . در صورت بروز هر اختلالي مرتبط

با امنيت و صحت عملكرد بايد فورا دستگاه را متوقف كنيد .

مشكلاتي از قبيل :

  • • اختلال در ليميت سوئيچ اضطراري يا عمل نكردن ترمزها
  • • معيوب شدن سيم بكسل
  • • صداهاي غير عادي در جعبه دنده و غيره

برنامهزمانبنديشدهتعميروكنترل

فواصل زماني تعيين شده در كنترل و تعمير براي وينچ در شرايط عادي در نظر گرفته شده است . با توجه به روال تعمير عادي و در

منبع : جرثقیل سقفي وصنعتي آداك |تقسیمات انواع جرثقیل سقفی و صنعتی12
برچسب ها : كنترل ,بايد ,تعمير ,بررسي ,كليد ,عملكرد ,توسط تكنسين ,تكنسين باتجربه ,آزمايش عملكرد ,جرثقيلهاي كابلي ,بازدارنده فرعي ,توسط تكنسين باتجربه